Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. a vztahuje se na zboží v nabídce neziskové organizace Pozor kočka! z.s. ., které bylo zakoupeno u neziskové organizace Pozor kočka! z.s. a které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

Ke každému zboží zakoupenému u neziskové organizace Pozor kočka! z.s. (dále jen prodávající) je e-mailem zaslána faktura na Vámi zadanou e-mailovou adresu, která slouží zároveň jako záruční list.

Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na doklad dopravci).

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

Na dodávky výrobků jiných výrobců (obchodní zboží) se vztahují záruky dle obchodních a dodacích podmínek těchto výrobců.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé dopravou, tyto je třeba reklamovat u dopravce.

Polystyrenové boxy pro kočky doporučujeme nechat poslat jako KŘEHKÉ, pokud zvolíte jinou variantu poštovného, pak je to na Vaše vlastní riziko.

 

Prodávající neodpovídá za ušpinění a oděrky způsobené dopravou, zvláště pokud si kupující nezvolil příplatek za zabalení polystyrenových boxů.

 

II. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím, reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku, příp. v místě objednávky, je-li zboží přepravováno. Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, fakturu). Reklamaci řeší kupující přímo v místě objednávky nebo nákupu zboží, a to s pověřeným pracovníkem prodávajícího. Příslušný pracovník je povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol a to ve dvou vyhotoveních (jeden pro prodávajícího a jeden pro kupujícího). Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast soudního znalce, jiného výrobce …). Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo při jeho aplikaci nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží vždy písemně. Pokud kupující zjistí vadu při aplikaci zboží, je povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost. K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu, kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci další podklady a informace požadované prodávajícím nutné pro takovou reklamaci, například detaily týkající se aplikace zboží, způsob skladování zboží, fotodokumentaci, apod.. Prodávající je povinen nejpozději do 7 pracovních dní ode dne reklamace se spojit s kupujícím a dohodnout osobní schůzku pracovníka prodávajícího a kupujícího přímo v místě aplikace zboří za účelem prohlídky stavu a případného získání dalších podkladů a informací. Prodávající je povinen sepsat s kupujícím reklamační protokol ve dvou vyhotovení, který bude mimo jiné obsahovat : specifikaci výrobku, specifikaci vady, způsob a místo nabytí zboží, identifikaci kupujícího. Reklamované zboží je povinen kupující zaplatit ve sjednané lhůtě bez ohledu na to, zda již reklamace byla vyřízena. V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na náklady kupujícího.

 

III. Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

a) kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží,

b) vždy musí být specifikována konkrétní vada,

c) zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, d) zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být zboží aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,

e) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují, f) vada nebyla způsobena zvířetem, živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

IV. Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.1.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží.

Nezisková organizace Pozor kočka! z.s. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

 

 Změny vyhrazeny! Platí do data nového vydání! Veškeré požadavky můžete uplatnit na adrese Pozor kočka! z.s., Tel: 608 11 88 78 , e-mail k.loskotova@seznam.cz ,info@pozorkocka.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimosoudní řešení sporů .........................................Pokud bude nutné, tak přes ČOI, tedy Českou obchodní inspekci

 

viz odstavec z Obchodních podmínek:

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODRdostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.